Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB
Rev.7

Vedtatt av Representantskapsmøtet, den 6. april 2019.

 

Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens navn) For avdelingene gjelder de av representantskapets vedtatte retningslinjer.

Kap. 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering.

Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER


§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE

Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår. Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo

§1-2 FORMÅL

NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard.

NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund

Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med omverdenen for å bidra til at Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase.

§1-3 DEFINISJONER

Klubbens organer:

Representantskapet

Ekstraordinært

Representantskap

Hovedstyret (HS)

Hovedavlsrådet (HAR)

Hovedbrukshundsutvalget (HBU)

Ordensrådet

Valgkomite

Avdelingens generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Avdelingsstyre

Lokallag

 

§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING

NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP
 

§2-1 MEDLEMSKAP

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg.

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.

Definisjoner på medlemskap

 

§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben opphører ved:

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post ) til klubben.

b)      Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

c)       Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§ 2-3 MEDLEMSKONTINGENT

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Representantskap.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort. Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

 

§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3-1 ORGANISASJON

§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ

Avdelingens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. februar.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsing av avdelingen (lokalavdeling) som krever 2/3 flertall)

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Alle avdelingens medlemmer har forslagsrett til avdelingens Generalforsamling.

 

§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT

Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:

På avdelingens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan Hovedstyret møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3-1 INNKALLING

Avdelingsstyret bekjentgjør for medlemmene dato for Generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av avdelingens Generalforsamling

Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling holdes. Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker før møtedato.

Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel Med innkallelsen skal følge:

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

 

§3-4-1 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER.

Generalforsamlingens oppgaver er å:

 

a)      Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede

b)      Godkjenne innkalling.

c)      Godkjenne dagsorden

d)      Velge møteleder

e)      Sekretæren fører protokoll.

f)       Behandle årsberetninger. (inkl. lokallag)

g)      Godkjenne regnskap med revisors beretning. (inkl. lokallag)

h)      Budsjett for neste år tas til etterretning

i)       Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-1-1

j)       Saker fremlagt av hovedstyret, som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for Generalforsamlingen

k)      Velge:

 

Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er leder, sekretær og styremedlem, og annet år nestleder og kasserer på valg.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt

Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater.

 

Sekretæren holder Hovedstyret underrettet om alle vedtak og valg.

Godkjent referat fra generalforsamlingen og årsregnskap oversendes HS for orientering.

 

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, avdelingsstyret, Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær Generalforsamling kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under ekstraordinær Generalforsamling, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær Generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært Generalforsamling.

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

 

Kap. 4 STYRET
 

§4-1-1 STYRETS MYNDIGHET

Avdelingsstyret er avdelingens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2-1 VEDTAK OG REPRESENTASJON

Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med tilstedeværelse av leder eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

§4-3-1 STYRETS OPPGAVER
 

 

§ 4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG

Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Før avdelingsstyrets avgjørelse, skal uttalelse fra Hovedstyret innhentes.

Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens generalforsamling. Søknaden skal inneholde:

For øvrig, se retningslinjer for lokallag.

 

Kap. 5 GENERALFORSAMLINGSVALGTE VERV/KOMITÈER
 

§5-1 VALGKOMITÈ

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør fortrinnsvis ikke sitte i styret. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og fremmer forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har sagt ja til verv, skal legges med, slik at de er valgbare på avdelingens generalforsamling.

 

§5-2 REVISOR
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER
 

§6-3-1 OPPLØSNING

For å oppløse en avdeling kreves det minst fl 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Vedtaket må stadfestes av klubbens representantskap. Ved oppløsning av avdeling tilfaller avdelingens midler hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene tilbakeføres avdelingen.

§6-3-2 SAMMENSLÅING AV AVDELINGER
 

Dersom 2 eller flere avdelinger ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives generalforsamlinger, med krav om 2/3 flertall. Stadfestes av klubbens Hovedstyre, sammen med godkjenning av avdelingens nye navn.

Sist oppdatert 04.03.2021 kl. 15:02

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn