Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Offisielle UTSTILLINGSREGLER

for

Norsk Schäferhund Klub’s Klubbutstillinger

(Spesialutstillinger etter tysk mønster)

Hovedavlsrådet 29.01.2007

Revidert 01.01.2016 versjon 2

Revidert 01.01.2022

Revidert 01.01.2023

 

Dette regelverk gjelder for alle utstillinger som arrangeres etter tysk mønster i Norsk Schäferhund Klub.

 

1.      ORGANISASJON OG LEDELSE
Alle arrangører skal ha en oppnevnt utstillingsleder som har som oppgave å sørge for at utstillingen arrangeres i henhold til vårt regelverk, og at eventuelle tvister/uklarheter søkes løst på stedet. Arrangør må oppnevne dyrevelferdskontrollør(er), jf. «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser», kalt konkurransedyrforskriften.

Dyrevelferdskontrolløren må ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransedyrforskriften og reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt. Gjennom sin kontroll skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at arrangøren håndhever reglementet og sikre at forskriften følges.

Enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler

Utstillingens leder kan bortvise fra arrangementet personer som bryter utstillingsreglene. Hunder som viser uønsket oppførsel kan vises bort av dommer eller utstillingens leder. Konflikt mellom utstillere er arrangøren uvedkommende. Arrangør er ansvarlig og selv økonomisk ansvarlig for så vel resultat som prinsipielle problemer oppstått på grunn av arrangementets tekniske detaljer.

 

2.      DELTAKELSE
Utstillingen er kun åpen for norskfødte og importerte schäferhunder som er i norsk eie, samt schäferhunder med utenlandske eiere som er medlem av den nasjonale Schäferhund Klub, tilsluttet WUSV. Unntak er valpeskue hvor medlemskap ikke er påkrevd.

 

3.      UTSTILLINGSBERETTIGEDE HUNDER
Krav
For å melde på til utstilling må følgende krav være oppfylt:

-          alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket.

-          Hunden må være registrert i NKK eller i register anerkjent av NKK.

 

MINIMUMSALDER FOR DELTAKELSE PÅ UTSTILLING
Hunden må senest ha fylt 12 måneder først utstillingsdag, uavhengig av hvilken dag hunden bedømmes ved ustillinger over flere dager.

 

VAKSINASJONSREGLER
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NSchK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse.

•  For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år

•  For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NSchK arrangement. Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme. Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parainfluensa (kennelhoste). Vaksinasjon mot kennelhoste anbefales tatt årlig

HELSESTATUS
Hund kan ikke delta dersom:

-          den er syk

-          den har utøy

-          den er blind og/eller døv

-          drektig tispe kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første parring.

-          tispe har valper under 75 dagers alder.

Hunder som utstilles, skal være i god mental og fysisk helse og ikke vise tegn på sykdom. Utstillingsleder, dommer eller veterinær kan kreve hunder veterinærkontrollert.

 

 

DOPING/FAKING ER FORBUDT
Med doping forstås mer medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Det er ikke tillat å fremføre hund til bedømmelse hvor:

-          Operativt inngrep er foretatt i den hensikt å forbedre hundens eksteriør.

-          Pels, nese eller hud er behandlet med produkter som forandrer farge eller struktur.

 

4.      PÅMELDING OG PÅMELDINGSAVGIFT
Påmelding og betaling
Påmelding og betaling skal skje innen fastsatt frist. Alle former for påmelding er bindende. Påmelding skal fortrinnsvis skje skriftlig/elektronisk og skal være påført medlemmsnummer. Det skal tydelig fremgå hvem som er eier og oppdretter til hunden (ingen team godtas). Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse trykkes i katalogen under korrekt kjønn og klasse, samt i nummerrekkefølge.

 

Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er betalt innen fristens utløp kan arrangøren etter eget valg:

-          returnere påmeldingen (+ event. fratrekk av adm gebyr) eller

-          ilegge et tillegg på 50% av påmeldingsavgiften.

Påmeldingsavgift må betales selv om hunden ikke møter til bedømmelse.

 

 

REFUSJON AV PÅMELDINGSAVGIFT
Hvis det etter påmeldingsfristens utløp er foretatt dommerendring, kan det etter skrift lig varsel samt levering av startnummer og kvittering senest på utstillingsdagen før

be dømmelsen av rasen er påbegynt, tilbakebe tales en andel av påmeldingsgebyret. Såfremt det i invitasjonen er opplyst om reserve dommere, tilbakebetales ikke beløpet. Tilbakebetaling av påmeldingsavgift kan kun skje ved dommerendring, ikke ved hundens sykdom eller skade.

 

Delvis refusjon
Arrangør kan påregne seg et administrasjonsgebyr på 25% av betalt påmeldingsavgift ved refusjon på grunn av følgende forhold:

-          påmelding ikke godtatt.

KORREKT INFORMASJON
Uriktige opplysninger ved påmeldingen, kan føre til at hunden blir diskvalifisert og resultatet annullert. Utstiller må selv varsle utstillingens sekretariat/informasjon om feil i katalogen.

 

5.      UTSTILLERENS PLIKTER OG ANSVAR
 

Hundens identitet
Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens id-merking.

 

Ansvar
Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Dette inkluderer også ansvar for eventuell skade forårsaket i forbindelse med utstillingen. Valper under 4 mnd. får ikke medtas inn på utstillingsområdet.

 

Tilsyn
Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), også kontroll og tilsyn med hund plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor utstillingsområdet.

 

Møtetid
Bedømmelsen starter tidligst til innkalt møtetid. Den enkelte utstiller er ansvarlig for å møte ved korrekt ring i god tid før bedømmelsen starter.

 

Diverse
Det er forbudt å forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder. Hunder skal alltid holdes i bånd på utstillingsområdet

Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt. Nedre aldersgrense for å handle hund på utstilling er 10 år.

 

5.6 Klandre dommer
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.

Dommeravgjørelser er endelig. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke endres. Deltakere kan således ikke protestere mot dommeren bedømming og frie skjønn.

 

6.    FORSEELSER
Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre innrapportering til HAR/Hovedstyret og føre til tap av premie og/eller utelukkelse av deltakelse på utstillinger, prøve eller stevne.

 

7.      DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG RINGPERSONELL
Utstillingen bedømmes fortrinnsvis av norske spesialdommere (kun autorisert for Schäferhund). Regionale utstillinger skal dømmes av norske kåringdommere.

Dommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste familie eller partner eier, er medeier i eller har oppdrettet. Dommer kan ikke dømme hund vedkommende har eid, vært medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder. Dommer kan melde på, men ikke personlig fremføre hund til bedømmelse på utstilling hvor vedkommende selv dømmer. Hunden må da fremføres for annen dommer.

Øvrige ringpersonale (ringsekretær, skriver, dommerelev/aspirant) kan ikke melde på hund til bedømmelse i den ring de fungerer og heller ikke personlig fremføre hund til bedømmelse den dag de fungerer.

 

8.      PROTEST
Protest kan kun fremlegges dersom utstillingsreglene er brutt.

Protesten skal være skriftlig, og levert utstillingens leder innen utstillingen er avsluttet. Protestgebyr kr. 600,- skal også betales.

Gebyret tilbakebetales bare dersom protesten godtas.

 

 

9.      GJENNOMFØRING AV BEDØMMELSE
Hannhunder og tisper bedømmes hver for seg. Klassen bestemmes av alder på hunden. Hunden kan bare meldes på i en klasse. Det gis skriftlig kritikk med kopi til utstilleren.

 

10.  GENERELLE REGLER FOR KLASSENE
Skuddprøve foretas i alle voksne klasser med 6 mm pistol fra en avstand på minimum 30 skritt.

Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser.

Dommer kan i sin bedømmelse ta i betraktning slik som hundens avstamming, HD/AA- status og gjennomslag i avlen m.m.

Hund som har oppnådd 3 x V1 i Brukshundklasse for 3 forskjellige dommere oppnår tittelen Norsk Schäferhund Vinner, forkortet NSV.

 

Følgende premiegrader benyttes:

 

VA Vorzüglich Auslese (spesielt utmerket) over 24 mnd. Brukes kun ved Norsk Vinner.

For tildeling av VA må hunden har gjennomført og bestått motprøve med utpreget. Hunden skal i tillegg være avlskåret.

V Vorzüglich (utmerket) over 24 mnd.

Sg Sehr Gut (meget god)

G Gut (god)

A Ausreichend (tilstrekkelig)

M Mangelhaft (mangelfull)

U Ungenügend (utilstrekkelig)

 

I tillegg kan arrangør sette opp en klasse for hunder over 24. mnd. (Åpen klasse) som mangler brukspremiering/avlskåring. Det gis beskrivelse og rangering. Høyeste premiegrad er Sg. Skuddprøve skal utføres og hundene skal ha godkjente hofter/AA. Deltakere i denne klassen kan bare delta i oppdretter og avlklasser dersom de er avlsgodkjent i Norsk Schäferhund Klub.

 

Klasse 12 – 18 mnd.
Ingen spesielle krav.

 

Klasse 18 – 24 mnd.
Hunden skal ha godkjente hofter og albuer. (A-B-C).

 

Brukshundklasse over 24 mnd.
I denne klassen skal hunden ha bestått karaktertest eller Ferdelsprøve.

Godkjente hofter og godkjente albuer. (A-B-C)

-     Hunden må i tillegg minimum ha følgende bruksmeritter; Brukshundkåring NKK (NKK Kåringsprøve)

Opprykk fra D til C NKK-program RSP1 – RRP1

SL1, SchH1, IPO1, BHP1, IGP1, ZAP

Godkjent polititjenestehund

Fra 36 mnd. skal hunden i tillegg være avlskåret for oppnåelse av V.

 

Veteranklasse over 8 år
I denne klassen gjelder samme regler som for Brukshundklasse.

Det er frivillig om en vil melde på i Brukshundklasse eller Veteranklasse.

 

NORSK VINNERUTSTILLING
I hver klasse utdeles gull, sølv og bronsemedaljer. Beste hannhund og tispe i brukshundklasse får tittelen Norsk Vinner og tildeles laurbærkrans.

Hunden vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere. 4-12 mnd. vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere/spesialdommere.

Hunder som ikke møter til konkurransebedømmelse får tildelt: U(Ungenügend). For å plassere seg blant de 3 første må foreldredyrene være godkjent for avl i Norsk Schäferhund Klub.

På Norsk Vinner utstilling må alle medeiere av hund være medlem i Norsk Schäferhund Klub eller i sin nasjonale Schäferhund Klub. Dette gjelder også på valpeskue.

Frivillig motprøve;
Hund må ha bestått SchH/BHP/IPO/IGP/ZAP prøve tidligere.

 

Vorzüglich Auslese (VA) /Excellent Selection

Følgende må være oppfylt for å kunne få tildelt VA; Kan bare tildeles på Norsk/Nordisk Vinnerutstilling. Må ha bestått motprøve (DSB) med utpreget.

Hunden må være avlskåret.

DNA testet (Verifisert/registrert ihht hundens hjemland)

Foreldre til hunden må ha godkjent brukshundutdannelse og være avlskåret. Besteforeldre til hunden må ha godkjent brukshundutdannelse.

Kun hunder med HD A, B og C samt AD 0 og 1 kan oppnå VA. Korrekt tannsett. Dobbel P1 er tillatt.

Regler for avlsklasse ved Norsk Vinner:
Norskeide hannhunder med minimum 4 fremviste avkom skal fremvise sin avlsklasse. Utenlandskeide hannhunder kan vise avlsklasse. En avlsklasse hann/tispe skal bestå av minimum 2 ulike kombinasjoner. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og oppover. De avkom som ikke møter til avlsklassebedømmelse får ikke delta i konkurransebedømmelse. De får tildelt U(utilstrekkelig). Avlshunden behøver ikke fremvises. Det vil ikke bli rangering av avlsklassene, men kun utdelt skriftlig kritikk som blir offentliggjort i vårt tidsskrift. Alle deltagere blir tildelt deltagerpokal.

 

AVLSKLASSE VED ØVRIGE UTSTILLINGER
Hannhunder og tisper med 4 eller flere avkom av minimum 2 kombinasjoner kan vise avlsklasse. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og oppover. Avlsdyr må nødvendigvis ikke fremvises. Avlsklassene beskrives. Det foretas ingen rangering.

 

OPPDRETTERKLASSE
Oppdretter med avkom fra minimum 2 kombinasjoner kan stille oppdretterklasse. Klassen består av 4 dyr. I denne klassen kan hunder fra 4 mnd. og oppover være med. Oppdrettere som kan stille flere enn en klasse, gies anledning til dette. Klassene beskrives og rangeres.

 

VALPESKUE

Klasse 4-6 mnd Premiering Meget Lovende (ML)
6-9 mnd Lovende (L)
9-12 mnd Bra
0

Kan også lastes ned HER

Sist oppdatert 05.01.2023 kl. 09:09

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn