Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUBB


Dette er hentet fra NKKs lovverk, og er i sin helhet gjeldende for NSchK.
Sist endret hos NKK 5. november 2018

Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m.

§7-1 Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle NKKs klubber og forbund, regioner og organer samt enkeltmedlemmer i NKKs klubber.

Disiplinærbestemmelsene gjelder også for deltakere på arrangement i regi av NKK, samt avl hvor avkom registres eller søkes registrert i NKKs register, selv om personen ikke er enkeltmedlem hos noen av NKKs klubber og forbund.

NKKs klubber og forbund kan ilegge klubbinterne reaksjoner overfor enkeltmedlemmer etter bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer. Dette gjelder også klubb som er tilsluttet forbund som er medlem i NKK med mindre forbundets lover bestemmer noe annet. Klubber og forbund kan
ikke ha avvikende disiplinærbestemmelser i sine lover.

De avgjørelsen kan få betydning for skal alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes.
Klubbers og forbunds avgjørelser kan påankes til Domsutvalget.

Hovedstyret kan gjøre unntak for reglene i dette kapittelet der klubb og forbund er annen nasjonal klubb eller nasjonalt forbund.

§7-2 Hva som kan medføre reaksjon

En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:

a) NKKs eller klubbers og forbunds lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på lover, bestemmelser og vedtak som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle handling fant sted, kan danne grunnlag for disiplinærreaksjon.
b) Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs klubber og forbund eller avl hvor avkommene registreres eller søkes registrert i NKKs register, utøves rettsstridig vold, opptres uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås økonomiske misligheter eller på annen måte opptres uakseptabelt.
c) Det begås handling som er egnet til negativt å påvirke klubber og forbund eller samarbeidende klubbers og forbunds mulighet til å avholde terminfestede arrangementer eller gjennomføre/tilby aktiviteter i regi av NKKs klubber og forbund, regioner, særkomiteer m.v. Ved brudd på arrangementsregelverk under arrangement gjelder bokstav
d) Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er uforenlig med sin rolle.
e) Hund behandles på en uakseptabel måte.
f) Det fremmes sterkt krenkende eller svært utilbørlige offentlige utsagn om NKKs tillitsvalgte, autoriserte eller bemyndigede. Et enkeltmedlems offentlige utsagn som berører et annet enkeltmedlem er NKK uvedkommende. Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold.

§7-3 Reaksjonene

De reaksjoner som kan ilegges er:

a) Irettesettelse eller advarsel.
b) Tap av hedersbevisning.
c) Tap av retten til å registrere valper i NKKs register.
d) Tap av kennelnavn og retten til å ha kennelnavn.
e) Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser.
f) Tap av tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser.
g) Tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer
(utelukkelse/aktivitetsforbud).
h) Tap av enkeltmedlemskap og rett til enkeltmedlemskap med derav følgende rettigheter i
en eller alle NKKs klubber og forbund (eksklusjon).
i) Tap av rett til å avholde arrangementer.
j) Tap av premier, mesterskap.

Reaksjoner etter bokstavene c) til og med i) kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid.

Det kan gis betinget reaksjon med angivelse av prøvetid på inntil 5 år.

En sak kan avsluttes med avvisning eller henleggelse.

Klubber og forbund kan bare ilegge reaksjoner a), b), e), f), g) og h) og j) innen egen klubb/eget forbund.

Klubb og forbund, særkomité, eller andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, plikter å anmelde saken til Domsutvalget dersom handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle NKK-arrangement for en viss tid bør vurderes. Delegasjon fra særkomité krever Hovedstyrets
samtykke.

Domsutvalget og Ankeutvalget kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i denne bestemmelsen, samt i § 7-9.

Avgjørelser fattet av NKKs Administrasjon i.h.t. delegert myndighet jf. § 7-9, samt av Domsutvalget og Ankeutvalget kan publiseres på nkk.no o.l. i sin helhet, forutsatt at publisering uten anonymisering er i overensstemmelse med offentligrettslige regler o.l.

§7-4· Behandlende organer

Reaksjoner kan ilegges av Ankeutvalget, Domsutvalget, samt av den som er bemyndiget i.h.t. fullmakt fra NKKs Hovedstyre jf § 7-9.

Domsutvalget behandler alle reaksjonssaker i første instans med unntak av saker som klubb eller
forbund selv behandler, eller saker som er delegert jf § 7-9.

Representantskapsmøtet kan gi nærmere saksbehandlingsregler.

§7-5 Frister og foreldelse

Kjente brudd på arrangementsregler må meldes til den person som etter de aktuelle arrangementsreglene har ansvar for å rapportere slike forhold til NKK (NKK-Representant, utstillingsleder, arrangementsleder) senest samme dag som arrangementet avsluttes. Fristen er absolutt (preklusiv) med mindre annet klart fremgår av arrangementsreglene.

NKK-Representant/utstillingsleder/arrangementsleder skal rapportere saker til NKKs administrasjon innen rimelig tid hvis ikke annen frist følger av arrangementsreglene. Rapportfristen er ikke absolutt (preklusiv), med mindre annet klart fremgår av arrangementsreglene.

Hvis det ikke var mulig å melde fra om hendelsen før arrangementet var avsluttet eller saken ikke er tilknyttet et arrangement, må saken sendes til NKKs administrasjon senest 3 måneder etter at forholdet ble avdekket.

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det forhold som kan medføre disiplinærreaksjon er opphørt, uavhengig av når forholdet oppdages. Dersom det vil være åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2 års fristen, er foreldelsesfristen 5 år. Uavhengig av når forholdet ble oppdaget kan sak om hendelse eller forhold fra arrangement som ligger mer enn 5 år tilbake ikke behandles.

Når offentlig straffeforfølgning er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken.

Foreldelsen avbrytes ved anmeldelse, rapport til NKK om brudd på arrangementsregler under arrangement eller ved varsel om åpning av disiplinærsak fra klubb eller forbund.

§7-6 Anmeldelse, avgjørelser, anke og iverksettelse

Bare disiplinærsak som er anmeldt av klubb, forbund, region, Hovedstyret eller særkomite kan behandles.

Følgende disiplinæravgjørelser kan påankes til Domsutvalget, som treffer endelig avgjørelse i
saken:

- .
- Klubbers og forbunds avgjørelser.
- Nektelse av medlemskap
- NKKs Administrasjons avgjørelser, jf § 7-9
- Samarbeidende klubbers og forbunds avgjørelse om utestengelse fra egne NKK
terminfestede arrangementer

Avgjørelser fattet av Domsutvalget som førsteinstans kan påankes til Ankeutvalget, som treffer endelig avgjørelse i saken.

Avgjørelsene kan ankes av partene.

Fristen for å anke er 2 uker fra avgjørelsen ble sendt. En anke som kommer etter ankefristen kan behandles dersom særlige grunner foreligger.

Anke gir det påankede vedtak oppsettende (utsatt) virkning med mindre umiddelbar iverksettelse besluttes av førsteinstansen, jf § 7-7. Ankeorganet kan overprøve beslutning om umiddelbar iverksettelse.

Det skal være forholdsmessighet mellom det forhold som begrunner reaksjonen og den reaksjon som ilegges. Like tilfeller skal behandles likt. Alle avgjørelser i disiplinærsaker skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket faktisk forhold som anses bevist, og hvor vedtaket er hjemlet.

§ 7-7 Suspensjon og umiddelbar iverksettelse

Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt disiplinærreaksjon og særlige grunner taler for det, kan den som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes inntil det foreligger en avgjørelse i saken. Suspensjon kan besluttes for inntil tre måneder av gangen. Den samlede
suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig avgjørelse.

Dersom særlige grunner foreligger, kan det besluttes at vedtak skal iverksettes umiddelbart. Slik beslutning kan treffes både av klubber og forbund, Ankeutvalget, Domsutvalget og den Hovedstyret har utpekt etter § 7-9.

§ 7-8 Selvdømme og benådning

Ankemulighetene innen NKK skal brukes før sak kan bringes inn for ordinære domstoler.

Dersom en disiplinæravgjørelse bringes inn for de ordinære domstoler, kan Ankeutvalget i særlige tilfeller ettergi eller endre en ilagt reaksjon. Ankeutvalget kan også beslutte at avgjørelsen ikke skal iverksettes før saken er rettskraftig avgjort.

§7-9 Delegasjon

Hovedstyret kan delegere til NKKs Administrasjon å

a) ilegge advarsel, tap av premiering/mesterskap/kåring, stille vilkår for deltagelse eller ilegge inntil 1 års utelukkelse/aktivitetsforbud som reaksjon mot hund ved
- uønsket adferd hos hund i forbindelse med terminfestet arrangement eller annet
arrangement i regi av en av NKKs klubber og forbund, regioner eller særkomiteer,
- brudd på regelverk eller vedtak i NKK fra hund eller person med tilknytning til hunden
eller den aktivitet som begrunner reaksjon.
b) Ilegge advarsel, tap av premiering/mesterskap/kåring eller inntil 1 års utelukkelse/aktivitetsforbud som reaksjon mot person ved
- en persons brudd på regelverk eller vedtak i NKK i forbindelse med terminfestet
arrangement eller annet arrangement i regi av en av NKKs klubber og forbund, regioner eller særkomiteer
c) nekte hund og/eller avkom registrering, avregistrere hund og/eller avkom, ilegge hund og/eller avkom avlssperre, ilegge hund avlskarantene, ilegge oppdretter advarsel eller registreringsforbud i inntil 2 år, eller stille andre vilkår som følge av brudd på NKKs regler
eller vedtak om avl, oppdrett eller registrering
d) ilegge advarsel ved brudd på § 7-2 som reaksjon mot person for øvrig,
e) frata hund og/eller eier eller annen person med tilknytning til hunden retten til å delta på terminfestet arrangement eller annet arrangement i regi av en av NKKs klubber og forbund, regioner eller særkomiteer i inntil 1 år eller inntil avgjørelse fra Domsutvalget foreligger, i
tilfeller hvor en person er
- dømt for alvorlige lovbrudd med hunden i Norge eller i utlandet, eller er
- fradømt retten til å ha hund i Norge eller i utlandet
Hund som omfattes av slik reaksjon må ha tilknytning til den som har begått lovbrudd.
f) Fatte vedtak om oppfølgning av NKKs internasjonale forpliktelser i disiplinærsaker.

Hvis sakens alvorlighet tilsier en strengere reaksjon skal saken anmeldes til Domsutvalget.
Domsutvalget og Ankeutvalget kan ilegge alle reaksjoner uten begrensning til sakstype som nevnt
over.

NKKs Saksbehandlingsregler for disiplinærsaker og reglene i dette kapittel gjelder så langt de passer på vedtak truffet iht delegasjon fra Hovedstyret etter denne bestemmelsen.

Hovedstyret kan med samtykke fra berørt miljø vedta i arrangementsregelverk med unntak for utstillingsregelverket at nærmere bestemte handlinger på arrangement kan medføre utelukkelse fra fremtidige terminfestede og ikke-terminfestede arrangementer i NKK i inntil 3 måneder med
endelig virkning, forutsatt deltagers vedtagelse av reaksjonen på arrangementet eller innen fristen for arrangementsledelsens/NKK-representantens innsendelse til NKK.

Det kan i et arrangementsregelverk med unntak for utstillingsregelverket være delegert til f.eks NKK-representant o.l og/eller til relevant Særkomite å avgjøre disiplinærforhold knyttet til en hunds deltagelse på arrangement, enten med endelig virkning eller med klage til f.eks Særkomiteen.
Slik delegasjon går foran eventuell delegasjon fra NKKs Hovedstyre til NKKs Administrasjon.

Sist oppdatert 06.11.2019 kl. 10:06

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn