Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Lovverk vedtatt 10 april 2021

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB
Stiftet 1922

Vedtatt av Representantskapsmøtet, den  10. april 2021.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7. desember 2021

 

Kap. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE     

Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub og forkortes til NSchK.

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.    

Klubben omfatter rasen Schäferhund, med variantene normalhår og langhår.   

Klubben er landsomfattende og har verneting i Oslo                                           

§1-2 FORMÅL                                                                                                                

NSchK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt utvikling og forvaltning av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet, og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard.

NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund

 Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, og ha kontakt med omverdenen for å bidra til at schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase.

§1-3 DEFINISJONER                                                                                                     

Klubbens organer:                

Representantskapet
Ekstraordinært Representantskap
Hovedstyret  (HS)
Hovedavlsrådet (HAR)
Hovedbrukshundsutvalget (HBU)
Ordensrådet
Valgkomite
Avdelingens generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
Avdelingsstyre
Lokallag

 

§ 1-4 TILKNYTNING OG ORGANISERING

NSchK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 

NSchK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.              

KAP. 2 KRAV TIL MEDLEMSKAP

 

§ 2-1 MEDLEMSKAP

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer.

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

 

Ved medlemskap i flere avdelinger, begrenses retten til å ha stemmerett og kunne bli valgt til tillitsverv, til en avdeling. Medlemmer plikter selv å informere aktuelle avdelinger om sitt valg.

 

For å bli valgt til ledende tillitsverv (leder eller nestleder) i en avdeling eller sentralt, skal vedkommende ha vist engasjement for rasen schäferhund ved å eie eller tidligere å ha eiet en schäferhund eller på annen måte bidratt til å fremme rasen.

 

Definisjoner på medlemskap

 • Hovedmedlem
 • Husstandsmedlem  
 • Æresmedlem

 

 

§ 2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP                                                                             

Medlemskap i klubben opphører ved:                                                                     

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post ) til klubben 

b)      Strykning besluttet av klubbens Hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§ 2-3  MEDLEMSKONTINGENT

 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Representantskap

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort.

 

Kontingentfordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

 


§ 2-4 DISIPLINÆRREAKSJONER                                                                                 

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner mm gjelder i sin helhet.                               

 

 

KAP. 3 ORGANISASJON

§3-1 HØYESTE MYNDIGHET              

 Klubbens høyeste myndighet er Representantskapet og avholdes hvert år innen 15. april

Representantskapet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle medlemmer har forslagsrett til Generalforsamlingen, og må fremmes til avdelingen minst 4 uker før,
Jfr. § 3-1-1 og § 3-3-1 
 

§3-2 MØTE OG STEMMERETT

Møte og stemmerett i Representantskapet har:

- Representanter for lokalavdelinger med 1 representant for hvert påbegynt 100 medlemmer i avdelingen pr 31. desember foregående år. Max antall representanter for en avdeling er 3

- Avdelingsrepresentanter og vararepresentanter skal være valgt på avdelingens generalforsamling.

- HS leder og nestleder er faste medlemmer av Representantskapet og har tale og stemmerett.

- De øvrige av HS medlemmer og varamedlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett.

- HAR og HBU har møterett, samt talerett i saker underlagt utvalgene.

- Æresmedlemmer har talerett

- Fullmakter kan kun benyttes av valgte avdelingsrepresentanter og kan kun gis til andre valgte avdelingsrepresentanter

- Ingen valgt avdelingsrepresentant kan møte med mer enn en fullmakt.

- Avdelingene kan ha observatører, begrenset oppad til antall representanter fra avdelingen.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt

På klubbens Representantskapsmøte og ekstraordinært Representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

 

§3-3 INNKALLING                                                                                                                                                               

Representantskapets møtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  Hovedstyret publiserer / innkaller avdelingene til representantskapsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Forslag til Representantskapsmøtet skal være HS i hende senest 5 uker før Representantskapsmøtet avholdes.

Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 6 uker før møtedato.

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                                                             

 • Saksliste 
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som avdelingene eller hovedstyret ønsker behandlet.
 • Budsjett for neste år.
 • Forslag til kandidater til valgene.
  Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

                                                                                                                                                                               

§3-4 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER.                                                            

Representantmøtets oppgaver er å: 

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetninger (HS - HAR - HBU – Ordensråd) 

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Budsjett for neste år tas til etterretning.

f)       Opprettelse, nedleggelse og sammenslåing av avdelinger

g)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.

        Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

I tillegg skal alltid stå behandling av kontingent

h)      Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet. (HAR -HBU-Ordensråd)

i)        Velge:

 • Leder for 2 år                      
 • Nestleder for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • Kasserer for 2 år 
 • HAR-leder for 2 år
 • HBU-leder for 2 år
 • 1 styremedlemmer for 2 år 
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Medlemmer i sentrale råd og utvalg (HAR-HBU-Ordensråd) for 2 år
 • Revisor for 2 år, og vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.


 

Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Leder, sekretær, styremedlem og HBU-leder velges for samme periode. Nestleder, kasserer og HAR-leder for samme, men motsatt av første.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, men begrenset til to kandidater.

Forslag fra avdelingene til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 uker før Representantskapsmøtet. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for Rep.møtet.

 

  

§3-5 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapet, Hovedstyret eller minst 2/3 av avdelingene krever dette.  Avdelingsstyrene må sende dokumentasjon av gyldig styrevedtak.

 Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.           

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært Representantskapsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under Representantskapsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært Representantskapsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært Representantskapsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært møte.
Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, skal legges med, slik at de er valgbare.

 

Kap. 4 STYRET

§4-1 STYRETS MYNDIGHET               

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. 

                                                                                                                                         

§4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON                                                                      

Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør Hovedstyret om det skal innkalles til ekstraordinært Representantskaps-møte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

§4-3 STYRETS OPPGAVER                                                                                          

 • Lede klubben mellom Representantskapsmøtene      
 • Avholde Representantskapsmøte    
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av Representantskapsmøtet              
 • Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, (HAR -HBU-Ordensråd)
 • Oppnevne representant til NKKs RS 

 

 

Kap. 5 REPRESENTANTSKAPSMØTEVALGTE VERV/KOMITÈER  

§5-1 VALGKOMITÈ              

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.           

§5-2 REVISOR                                                                                                               

Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til representantskapsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER  

§6-1 LOVENDRINGER                                                                                                

Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 TOLKING AV LOVENE                                                                                         

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge av medlemskapet i NKK, jf NKKs lover §6-1.  

§6-3 OPPLØSNING                                                                                                       

For å oppløse NSchK kreves det minst ¾ flertall på ordinært Representantskapsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.         

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Representantskapsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke Representantskapsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 FLERTALLSDEFINISJONER                                                                                

Simpelt flertall (Anvendes ikke i NSchK lovverk)

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall  (Anvendes ikke i NSchK lovverk)

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet        

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

 

§ 6-5 ÆRESMEDLEM

Hovedstyret eller Ordensrådet kan på Representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Ordensrådet kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

NSchK har 3 ordener; Fårehunden i bronse, Fårehunden i sølv og Fårehunden i gull.

Lovverk vedtatt 10 april 2021

Sist oppdatert 03.04.2022 kl. 10:12

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn