Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB
REV. 1 – 31.01.2013

 
Kap 1 LOKALLAGETS BETEGNELSE OG STATUS
Alle lokallag skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (distriktets navn) og lokallag NN (stedsnavn). For lokallag gjelder de av generalforsamlingens vedtatte retningslinjer,

§1-1 OPPRETTELSE OG NEDLEGGELSE AV LOKALLAG
- Søknad om opprettelse av lokallag skal gjøres skriftlig til tilhørende avdeling med kopi til HS i NSchK. Søknad om opprettelse kan
skje når som helst i året, og det er avdelingsstyret som tar avgjørelse. Lokallaget kan anke avslag på søknad til HS i NSchK, som kan overprøve avdelingens vedtak.
Standard søknadsskjema skal inneholde navn på leder, kasserer, hvor lokallag skal etableres og grunnlag for etableringen. Antall lokallag i avdelingens område bestemmes av avdelingen.
- Nedleggelse av lokallag kan kun gjøres ved avdelingens generalforsamling etter at lokallaget har avholdt årsmøte og med 2/3
flertall har bestemt at så skal skje.
Eventuelle aktiva overføres tilhørende avdeling. Eventuell gjeld, se pkt vedr. økonomi.

§1-2 LOKALLAGETS SAMMENSETNING
- Lokallaget består av leder og kasserer.

§1-3 VALG
- Leder velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år.
Leder må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører.
- Kasserer velges på lokallagets årsmøte for en periode av 2 år.
Kasserer må være medlem av den avdeling lokallaget tilhører

§1-4 ARBEIDSOMRÅDE/ANSVAR
- Leder og kasserer skal i fellesskap holde styr på lokallagets aktiviteter og økonomi, samt være kontaktpersoner mot tilhørende
avdeling.
- Leder og eller kasserer skal møte på avdelingens styremøter når de blir innkalt.
- Leder utnevner treningsansvarlig og eventuelt andre funksjoner man finner nødvendig.
- Leder av lokallaget er ansvarlig for at all trening og dressur av hund foregår ihht gjeldende lover, regler og retningslinjer.

§1-5 MEDLEMSSKAP I LOKALLAG
Medlemskap i NSchK er en forutsetning for å være med i et lokallag. Målsetningen må være å kunne ta imot alle som ønsker å være
medlem, imidlertid forutsetter dette tilgjengelighet av instruktører og treningsområde(r).
Melding om kapasitetsproblemer og hvilke, rapporteres til avdelingens styre, og fortrinnsvis før problemet oppstår.

Kap 2 ÅRSMØTER

§2-1 LOKALLAGETS ÅRSMØTE
a) Lokallaget skal informere avdelingsstyret med innkalling senest 3 uker før årsmøte avholdes.
Representant fra avdelingsstyret har møte og talerett, dog ikke stemmerett.
b) Lokallagets årsmøte avholdes innen utgangen av desember og skal kunngjøres med minimum 6 ukers varsel.
c) Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel.
Med innkallingen skal det følge:
1. Dagsorden
2. Årsberetning(er)
3. Regnskap
4. Revisjonsberetning(er)
5. Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være lokallagets ledelse i hende 4 uker før årsmøtet avholdes.

§2-2 VALG
- Bare lokallagets medlemmer som har betalt skyldig kontingent kan delta med stemmerett eller være valgbare ved lokallagets årsmøte.
- Det stemmes ved personlig fremmøte.

§2-3 GJENNOMFØRING
- Årsmøtes ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
- Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i lovene.
- I tilfelle stemmelikhet anses saken som ikke vedtatt.
- Ved stemmelikhet ved valg foretas det ny avstemming.
Hvis det også her blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
- Benkeforslag er tillatt, men kun i de på dagsorden oppførte saker.

§2-4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
- Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis lokallagets ledelse eller minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever dette.
- Ekstraordinært årsmøte avholdes også hvis avdelingsstyre eller HS ønsker dette
- Ekstraordinært årsmøte gjennomføres for øvrig som et ordinært årsmøte.

Kap 3 ØKONOMI

§3-1 ØKONOMISK ENHET
- Lokallaget er en egen økonomisk enhet.
- Avdelingen hefter ikke for lokallagets gjeld, med unntak av aktivitetsavgift til NKK i forbindelse med prøver og konkurranser,
samt NSchK sentralt.

§3-2 REVISJON/REGNSKAP
- Regnskapet revideres 1 gang hvert år.
- Dette gjøres av revisor i tilhørende avdeling.
- Regnskapet med revisjonsberetning skal legges frem for avdelingens generalforsamling, og skal følge innkallingen.

§3-3 TRENINGSAVGIFT/AKTIVITETER
- Lokallaget kan ikke ha en treningsavgift som overstiger NOK 500,00.
- Aktivitetene skal minimum følge de program klubben har valgt som sine.
- Lokallagene kan avholde prøver og konkurranser, dog ikke utstillinger og kåringer.
- Lokallagene kan avholde kurs, seminarer og samlinger.
- Søknader om prøver og kurs kanaliseres gjennom tilhørende avdeling for koordinering og tilpassing.

Sist oppdatert 11.10.2019 kl. 10:21

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn